އިބްރާހީމް އަމީރު

ފިނޭންސް މިިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

1

އަންނަ މަހު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

1

އެމްއެމްއޭގައި ''ކަރަންސީ ގެލެރީ'' އެއް ހުޅުވައިފި

ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމަށް ހުށަހެޅި 70 މަޝްރޫއު ވެސް އިންވެސްޓަރުން ބަލައިގަތް: އަމީރު

ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމުގައި 31.2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނެ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލް ފާސްކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަނީ

"މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމް 2019" މިނިސްޓަރު އަމީރު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

34 މަސް ތެރޭ ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލް ނިމި، ރަންވޭއާއެކު ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ތިން މިނިސްޓަރަކު ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިންޑިއާއިން ދިން އެހީއަކީ ދަރަންޏެއް ނޫން: އަމީރު

ރާއްޖޭގެ ދަރަނި 3.7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ، 38 ޕަސެންޓު ޗައިނާއަށް

1

ސަރުކާރުން ސޮވެރިން ގެރެންޓީ 24 ފަރާތަކަށް ދީފައިވޭ، އަދަދަކީ 1.37 ބިލިއަން ޑޮލަރު

1
... 36