އިބްރާހީމް އަމީރު

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ވަރަށް އުންމީދީ ބަޖެޓެއް: ނައިބު ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ ހުރި މައިގަނޑު ކަންބޮޑުވުންތައް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހައްލުވާނެ: ރައީސް

1

މައްސަލަ ނުނިމެނީސް ނޫމަޑިއަށް ފައިސާ ދިން މައްސަލައިގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

މަސްކިރުވަން ދަތިވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި 50.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ

ގައުމީ ދަތުރު ފަތުުރުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި 150 މިލިޔަން

ސޯޝަލް ހައުސިން އަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި 600 މިލިޔަން

މާލެއާއި ވިލިނގިލި އަދި ގުޅީފަޅު ގުޅައިލުމުގެ މަޝްރޫއު އަންނަ އަހަރު ފަށަން ބެޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

އަންނަ އަހަރަށް 37.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

އާބިޓްރޭޝަނުން ނިމެންދެން މަޑު ކުރިނަމަ ނޫމަޑިއަށް 200 މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ: އަމީރު

ގުޅީފަޅު ހިއްކަން ބޮސްކާލިސްއަށް ދިނީ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކޮށްފައި: އަމީރު

ރާއްޖޭގައި ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އޮފީހެއް ހުޅުވަނީ

... 35