އިބްރާހީމް އަމީރު

ވަން ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އާއިމާރާތް ހުޅުވުން

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ އާ ހެޑް އޮފީސް ހުޅުވައިފި

މުސާރައިގެ އާ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައިފި، އަންނަ އަހަރު އަމަލު ކުރަން ފަށަނީ

3

ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރު 700 މުވައްޒަފުން ނަގަނީ

1

ވަން ފޮޓޯ: އޭޑީީބީގެ ރައީސްއާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ދެއްވި ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރާއްޖެއަށް ފައިދާ ހޯދޭނެ: އޭޑީބީގެ ރައީސް

ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓް: ބޮޑު ބައެއް ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ އަދި އެސްއެމްއީ ތަރައްގީއަށް

ވަން ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމެޓީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ ބަޖެޓެއްނޫން، ބަޖެޓަށް އިތުރު ފައިސާ ބޭނުންވާ ލިޔުމެއް: ފިލްޒާ

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅީ 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ނިންމަން ޖެހޭނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން އަގު ކުޑަ މަޝްރޫއުތައް ހަމައެކަނި ދިވެހިންނަށް ދޭގޮތަށް ނިންމައިފި

... 34