އިބްރާހީމް އަމީރު

ފައިސާ ޗާޕު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިތުރު ކޮށްދިނުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން: ޝަރީފް

ފައިސާ ޗާޕު ކުރަން ދިން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްދޭން ހުށަހަޅައިފި

ހަތަރު ދުވަސްމަތިން 70 މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވުމަށްފަހު 2022ގެ ބަޖެޓު ބަހުސް ނިންމާލައިފި

ފައިޒާ ވެކްސިން ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ ދަރަނި 95 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް ތަރައްގީކުރަން އައިއެމްއެފާއި ވޯލްޑް ބޭންކުން ފައިސާ ދޫކުރަނީ

ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭ ހުޅުވޭނީ އަންނަ އަހަރު: އަމީރު

އާސަންދައިގެ އިސްރާފު ހުއްޓުވަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ދުލެއް ނުދޭނަން: ފިނޭންސް

މުއައްސަސާތަކުން އެދުނު ގޮތަށް ބަޖެޓު ބޮޑުކޮށްދެވޭކަށް ނެތް: އަމީރު

ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ވަނީ ބަޖެޓް ބޮޑު ކުރަން ހުށަހަޅައިފައި: ބަޖެޓު ކޮމިޓީ

ނަޝީދުގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ދައުލަތުން 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ، ހޮޓެލް ޖެންގައި ހުންނެވުމަށް 698،000 ރުފިޔާ

1

ކުރީ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު އަމީރު ގޮވާލައްވައިފި

2 ...