އިބްރާހީމް އަމީރު

މިއުޅެނީ ވަކި މީހަކަށް ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ގާބިލު ކެންޑިޑޭޓް ހޮވަން, އެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ފައްޔާޒް: އަމީރު

ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓާ ބެހޭގޮތުން އަމީރާ ސުވާލުކުރަނީ

ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގައި ހުރި އަދަދު 5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާނެ އާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

ހަތް ރަށެއްގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް ހަދަން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭންތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުކުރަން ފަށައިފި

މީހުންނަށް ފާޑުކިޔައި ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަމިއްލައަށް މޮޅުގޮތް ނިންމާބައެއް: ސަލީމް

1

މޯލްޑިވިއަންއާއި އެމިރޭޓްސް އިން ކޯޑްޝެއަރިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި ދައުލަތުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭ ގޮތަށް ގަވައިދު ބަދަލުކޮށްފި

2021 ޜިވައިންޑް: އާ އަހަރު ފެށެނީ ވައުދުފުއްދަން ހިސާބުޖެހި އުއްމީދީ ބަޖެޓާ އެކު

ޕީޖީ އޮފީހާއި އައިޖީއެމްއެޗް ހިމެނޭ ގޮތަށް 298 ބިޑް ކޮމިޓީއެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީނަށް އިނާޔަތް ލިބޭނެ، އެ ފައިސާ ދޭނީ ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުން: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

2 ...