އިބްރާހީމް އަމީރު

ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލާ ހިލާފު ކަމެއް: އަމީރު

1

2009 އިން 2020 އަަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށްތަކުން އެކަނިވެސް 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ގެއްލުނު: އަމީރު

ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ މިނިސްޓަރު އަމީރު ކުރެއްވީ 17 ދަތުރު, ހަރަދު މިލިއަނަކަށް ނާރާ

ނިމިދިޔަ ދެ ދައުރަށްވުރެ ބޮޑު ހަރަދެއް މި ވެރިކަމުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަށް ކުރި: އަމީރު

ސަރުކާރުގެ އިގުތިސާދީ ފިޔަވަޅުތަކަށް މާލީ އިދާރާތަކުން މަރުހަބާ ކިއުމަކީ ލިބުނު ހިތްވަރެއް: އަމީރު

ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން، އެއީ ރަނގަޅު ފެށުމެއް: އައިއެމްއެފް

އައިއެމްއެފުން ލަފާދެނީ ދެ އަހަރު ފަހުން ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުން

ރާއްޖެ މިދަނީ ދަރަނިވެރިވާން: ނަޝީދު

ހަރަދުކުޑަކޮށް، އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ޖީއެސްޓީން ދެ ޕަސެންޓް އަދި ޓީޖީއެސްޓީން ހަތަރު ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލޭނެ: އަމީރު

ހަރަދުތަކަށް ބަދަލު ނުގެންނަ ނަމަ 2024ގައި 46 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ: އަމީރު

އަންނަ މަސް ނިމޭއިރު ފަސް މަހުގެ އަސާސީ ބޭނުމަށް ފުދޭވަރަށް ރިޒާވްގައި ފައިސާ ހުންނާނެ: އަމީރު

« 1 ...