އިބްރާހީމް އަމީރު

2023ގެ ބަޖެޓް: ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު 3 ގުނައަށް އިތުރުވާނެ: އަމީރު

2023ގެ ބަޖެޓް: ޕީއެސްއައިޕީއަށް ކަނޑައެޅި 8.4 ބިލިއަންގެ ތެރެއިން 4.2 ބިލިއަނަކީ ފަންޑެޑް ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް

އަގުބޮޑުވެގެން ބާތިލުކުރި ހޮސްޕިޓާތަކުގެ ބިޑު އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ބަޖެޓު ބަހުސްގައި މެންބަރުންނަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް 45 މިނެޓު

ސަބްސިޑީއަށް 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ފޫބައްދަން 2023ގެ ބަޖެޓުގައި 5.8 ބިލިއަން ހިމަނާފައިވަނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ހިލާފަށް: ނަޝީދު

1

ޖީއެސްޓީ އަށް ޕަސެންޓަށް އަދި ޓީޖީއެސްޓީ 16 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުކުރަން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރަށް 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ: އަމީރު

ހިލޭ ޑިގްރީއަށް އަންނަ އަހަރު 166 މިލިއަން، ކުޑަ އިންޓްރެސްޓްގައި ދޭ ތައުލީމީ ލޯނަށް 216 މިލިއަން!

ތައުލީމާއި މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާއަށް މިހާތަނަށް ދެވޭ އެންމެ ބޮޑު ޖާގަ ކަނޑައަޅާފައިވާނީ 2023ގެ ބަޖެޓުގައި: އަމީރު

ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރީންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

« 1 ...