Close

އިބްރާހީމް އަމީރު

ރަސްދޫ ހައުސިން ޔުނިޓް ތަކުގެ މަސައްކަތް އޭޕްރީލްގައި ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވޭނެ: އަމީރު

އިންފްލޭޝަން ހިސާބުކުރާ ގޮތް ބޮންޑޭއަށް އަމީރު ކިޔުއްވައި ދެއްވައިފި

1

ބޮޑު އަގުގައި ޑޮލަރު ގަންނަން ކުރާ ހަރަދު ޓެކްސް ފައިލް ކުރާއިރު ހިމެނޭނެ: އަމީރު

ހޮސްޕިޓަތައް ހަދަން ކުވެއިތުފަންޑުން ފައިސާ ލިބިއްޖެ، 7 ހޮސްޕިޓަލެއް މިހަފުތާގައި އެެވޯޑު ކުރާނެ: މިނިސްޓަރު

މަތީ ތައުލީމު ދޭ ތަންތަނުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 35 ޕަސަންޓް ބޮޑުކޮށްފި

ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓެއް ނުވޭ، ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

އަމިއްލަ މީހެއްގެ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން އެއްވެސް އިރަކު އަންގާފައެއްނުވާނެ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ފިނޭންސުން އުސޫލާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވާނެ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ވެންޓިލޭޓަރު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައާގުޅިގެން، ސުވާލުކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މާދަމާ މަޖިލީހަށް!

ޕްރޮމޯޝަނާއި އާ އެލަވަންސް ދިނުން މަޑުޖައްސާލައި، ހަރަދު ކުޑަކުރަން އަންގައިފި

3

އައިއެމްއެފްގެ ރިޕޯޓް ހޯދަން އީވާ އެދިވަޑައިގެންފި

އިގުތިސާދީ ނިންމުންތައް ރައީސް ނިންމަވަނީ ސިޔާސީ މަންފާއަށް ނޫންކަން ދަނީ ފެންނަމުން: އަމީރު

« 1 ...