އިބްރާހީމް އަމީރު

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭންތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުކުރަން ފަށައިފި

މީހުންނަށް ފާޑުކިޔައި ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަމިއްލައަށް މޮޅުގޮތް ނިންމާބައެއް: ސަލީމް

1

މޯލްޑިވިއަންއާއި އެމިރޭޓްސް އިން ކޯޑްޝެއަރިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި ދައުލަތުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭ ގޮތަށް ގަވައިދު ބަދަލުކޮށްފި

2021 ޜިވައިންޑް: އާ އަހަރު ފެށެނީ ވައުދުފުއްދަން ހިސާބުޖެހި އުއްމީދީ ބަޖެޓާ އެކު

ޕީޖީ އޮފީހާއި އައިޖީއެމްއެޗް ހިމެނޭ ގޮތަށް 298 ބިޑް ކޮމިޓީއެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީނަށް އިނާޔަތް ލިބޭނެ، އެ ފައިސާ ދޭނީ ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުން: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ލޯނު ދެއްކުމަށް ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ތަފާސް ހިސާބުގެ ގައުމީ ނިޒާމުގެ ދުރުރާސްތާ ތަސައްވަރު އިފްތިތާހު ކުރުން

73 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް 2022 ވަނަ އަހަރަށް 36.99 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

ބަޖެޓުގައި ތަފާތު ކުރުން ބޮޑު، ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭތީ ވޯޓު ދޭނަން: ނާޒިމް

ފައިސާ ޗާޕްކުރަން ސަރުކާރަށް ދިން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

« 1 ...