އިބްރާހީމް އަމީރު

ސަރުކާރުގެ 33 ކުންފުނި އޮތްއިރު ފައިދާވަނީ އެންމެ 11 ކުންފުނިން: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން، އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ކުރަން އަމާޒު ހިފާނަމަ އިގުސޯދު ކްރޭޝް ވެދާނެ: މިނިސްޓަރު

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ: އަމީރު

ޕީއެސްއައިޕީތަކަށް ހަމައެކަނި ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ އުސޫލު އަންނަ މަހު ގެޒެޓު ކުރަނީ

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ވަރަށް އުންމީދީ ބަޖެޓެއް: ނައިބު ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ ހުރި މައިގަނޑު ކަންބޮޑުވުންތައް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހައްލުވާނެ: ރައީސް

1

މައްސަލަ ނުނިމެނީސް ނޫމަޑިއަށް ފައިސާ ދިން މައްސަލައިގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

މަސްކިރުވަން ދަތިވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި 50.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ

ގައުމީ ދަތުރު ފަތުުރުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި 150 މިލިޔަން

ސޯޝަލް ހައުސިން އަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި 600 މިލިޔަން

މާލެއާއި ވިލިނގިލި އަދި ގުޅީފަޅު ގުޅައިލުމުގެ މަޝްރޫއު އަންނަ އަހަރު ފަށަން ބެޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

އަންނަ އަހަރަށް 37.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައިފި

« 1