އިބްރާހީމް އަމީރު

ދުވާފަރު މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރި މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމާއި އަމީރާ ސުވާލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ދަރަނި 73 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި

އަޅުގަނޑު ވައްކަމެއް ނުކުރާނެކަން އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނަށް އެނގޭނެ: އަމީރު

ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ 190 މިލިއަން ޑޮލަރު، ބަޖެޓު 15 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ދަރަނިވެރިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: އަމީރު

ވަން ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބައްދަލުކުރުން

ގެރެންޓީއާ ނުލައި ދުބާއީ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ހުއްދައެއް ނުދެން: އަމީރު

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ނުލިބިއްޖެނަމަ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން: އަމީރު

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ކުޑަކުރި މުސާރަތައް މިމަހުން ފެށިގެން އަލުން އިޔާދަކުރަން ނިންމައިފި

ބީލަންތަކުގެ އިވޭލުއޭޝަން ހުލާސާ އާއްމުކުރަން ފަށައިފި

ހެލްތުގެ އޮޑިޓުން މިނިސްޓަރު އަމީރު ގޯހެއް ހެދިކަމަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ: ޒިޔަތު

ކޮވިޑު ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލަން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އަދި މިނިސްޓްރީތައް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ގެރެންޓިއަކާ ނުލައި ވެންޓިލޭޓަރުތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާތީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފި

1
« 1 ...