އިބްރާހީމް އަމީރު

ކޮވިޑުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރި ހަރަދު 873 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ މުސާރައާއި އިނާތްތަކަށް 35،000 ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް (16 މެއި 2020)

އެންމެ ބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ގެޔަށް ގެންދަން ދެން ލިބޭނީ 70،000 ރުފިޔާ

ކޮވިޑުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރި ހަރަދުގެ 72 ޕަސެންޓް ހޭދަކުރީ އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް: އަމީރު

ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ވާހަކަދައްކާ މީހުންނަށް އެފަންޑު ހިނގާގޮތް އެނގޭނެ، އެފަންޑުގައި ނަގުދު ފައިސާއެއް ނުހުންނާނެ: އަމީރު

5

ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުންނަ ފައިސާއަކީ އިންވެސްޓްކުރެވިފައި ހުންނަ ފައިސާ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

1

މިހާތަނަށް 290 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ޔަގީންކުރެވިފައި: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ކުރީއްސުރެ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ސަރުކާރުން މި އަންނަނީ ގަވައިދުން ފައިސާ ދެމުން: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ރިލީފްގެ ގޮތުގައި ދޭ އަދަދު 18000 އިން 30000 އަށް ބޮޑުކޮށްފި

ކޮވިޑާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުން މުސާރަ ކުޑަކުރާ އޮނިގަނޑުން އިސްތިސްނާ ވާނެ: މިނިސްޓަރު

މުވައްޒަފުން ވަކިކުރި ކުންފުނިތަަކަށް ވެސް ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ލޯނު ދޭން ނިންމައިފި

« 1 ...