ފީޗާރޑް

އެޖީގެ ގާނޫނީ ލަފާ އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނަށް ކަމަކު ނުދިޔަ، އެންމެފަހުން ކައުންސެލް ޖެނެރަލާ ދިމާއަށް!

ޙިޖާޒުގެ ޤާފިލާ 62

2

ރަށަށް ނުދެވުނަސް ކެތްތެރިވާނަން، ރަށަށް ގޮސް ލޯބިވާ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެދުންކުރާ މީހަކަށް އަހަރެން ނުވާނަން!

ދައުލަތާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް ބާރު އަޅައި އިހުސާންގެ ޗެލެންޖެއް

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަންމައިންގެ ދުވަސް ނުވަތަ މަންމައިންގެ އީދު

1

"ނިއު ނޯމަލް"ގައި ޗައިނާގެ ދަރިވަރުން މާސްކާއި ޝީލްޑުގައި، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައްވެސް ދާނީ މިފަދަ ނިއު ނޯމަލަކަށްބާ؟

ޙިޖާޒުގެ ޤާފިލާ 61

2

ސީިއެންއެން ކޮރެސްޕޮންޑެއްޓެއްގެ ކައިވެނި ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި، މާސްކުގައި ލިޔެގެން ކުރި ލޮކްޑައުންގެ ތަޖުރިބާ

އަންހެނުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ޖަލީލް އީޖާދުކުރީ ގޭސް އުނދުނެއް، ވަރަށް ކާމިޔާބު!

16

ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ކޮވިޑާއެކު ދިރިއުޅުން، ކުދިންނަށް ނަފްސާނީ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ބިރު އަދި ނުރައްކާ

ޙިޖާޒުގެ ޤާފިލާ 60

3

ކޮވިޑް 19 : ކަވަސަކީގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިންގެ މުޅިން އާ ކްލަސްޓަރެއް އުފެދެނީބާ؟

... 85 ...