ފީޗާރޑް

ޙިޖާޒުގެ ޤާފިލާ 60

3

ކޮވިޑް 19 : ކަވަސަކީގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިންގެ މުޅިން އާ ކްލަސްޓަރެއް އުފެދެނީބާ؟

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވާ ދަރިފުޅު ގައުމާ ހަވާލުކޮށް، މަންމަޔަކު ދެއްކި އަސަރުން ފުރިގެންވާ ވާހަކަތައް!

ވަން އެކްސްކްލޫސިވް: ކޮވިޑްޖެހި ރަނގަޅުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާގެ ތަޖުރިބާ، ވިސްވިސްނާވެސް ބަލިޖެހުނުގޮތެއް ނޭނގުނު!

2

ޙިޖާޒުގެ ޤާފިލާ 59

1

ހިތްފަޅައިގެންދާފަދަ މަންޒަރެއް! ލޯބިވާ ދަރީންނާ ވަކިވެ، އެތައްސަތޭކަ ބަޔަކު ގައުމަށްޓަކައި އެކަހެރި ދިރިއުޅުމެއްގައި

9

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އިންޑޮނޭޝިއާގައި ތާށިވި 18 ދިވެހިން ރާއްޖެ އައުމަށްކުރި ދިގު އަދި އުނދަގޫ ދަތުރު

6

ކޮވިޑް ޖެހުނު ބައްޕަ ހޮސްޕިޓަލުން ގެޔަށް ފޮނުވައިލީ އުއްމީދު ކަނޑާލާފައި، ގޭގައި ބާއްވައިގެން ސަލާމަތްކުރީ ދަރިފުޅު

ޙިޖާޒުގެ ޤާފިލާ 58

ޙިޖާޒުގެ ޤާފިލާ 57

2

ކޮވިޑް 19 : ޖަޕާނުގެ ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް! އަމަލުކުރާގޮތް ވެސް މުޅީން ތަފާތު

ކޮވިޑުގެ ފުރަތަމަ މަރު: ރާއްޖެ ބިރުވެރިކަމާއި ހިމޭންކަމުގައި، އާމިނަތު ފަސްދަށަށް ދިޔައީ ސުވާލުތަކެއް ދޫކޮށްފައި

7
... 82 ...