އާއިލާއާއި ބެހޭ ކޯޓު

ދުނިޔޭގެ ވަރީގެ ރެކޯޑު އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި، 2018ގައި 3166 އަދި 2019 ގައި 5117 ވަރި

21

މިހާރުގެ ފަނޑިޔާރުގެޔަކީ ހުޅުވާލެވިގެން، ރައްޔިތުންނާ ކައިރިން މަަސައްކަތް ކުރާ ފަނޑިޔާރުގެއެއް: މަސްތޫރު

މިއަހަރުގެ ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ވެސް ކައިވެނި ކޮށްދޭން ނިންމައިފި

ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނާއި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ އަބްދުﷲ އަދީބުގެ ސްލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

2020 ގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކައިވެނިކޮށެއް ނުދޭ، ރީތި ގިނަ ތާރީހުތައް ދިމާވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހާ!

11 ކުއްޖަކު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އޭޖީން ފެމިލީ ކޯޓަށް

ހަސަން ސައީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި

ފުރުން މަނާކޮށް އަމުރު ނެރެފައިވާ އަންހެނަކު، ދަރިފުޅާއެކު ރާއްޖެއިން ފުރައިފި

4

ފަތުވާ ނެރުނީ މަޖިލިސް މެންބަރަކު އެދިގެން، އަންހެނުންނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފަތުވާ މަޖިލިސް އިއްތިފާގު

ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދާން، 22 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް ހުކުމްކޮށްފި

ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އާއި ގުޅިގެން ބަލަމުން އަންނަނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއްނޫން: ޖޭއެސްސީ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުޒައިފާގެ މައްސަލަ ނުބެލުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

4