ތިމާވެށި

އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް އިތުރުވުން: އަމީނު

ވައި ނުސާފުވުމުން ސިއްހަތަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފި

ބުރިޖު ހެދިއިރު ކަނޑަށް ކުންޏާއި ދަގަނޑު އަޅާފައިވާތީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ 8.9 ލައްކައިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

1

2025 ގެ ނިޔަލަށް އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކު މަނާކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

މިއަދުން ފެށިގެން މަޖިލީހުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމައިފި

ކޮންގްރީޓުން ހަދާ ބަނދަރު ދޫކޮށްނުލައެއް ފަރަކު ނުޖެހޭނެ، ބޭނުންވަނީ ނަލަ ބަނދަރު: ރައީސް ނަޝީދު

ޕްލާސްޓިކް ނައްތައިލުމަށް ހުރިހާ ކުޑަކުދިންގެ ނަމުގައި ކުރާ އިލްތިމާސެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް

ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑާ ހަވާލުކުރި ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ލުޔިކޮށެއް ނުނަގަން: ރައީސް ސޯލިހު

4

ފުރިހަމަ އިހުތިޔާރާއި ބާރު ލިބިދީފައި އޮތް މިނިވަން ތަނަކަށް އީޕީއޭ ހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު

1

މިނިސްޓްރީތަކުގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހުއްޓޭ: ރައީސް

ބޮޑުތިލަދުންމަތިން އެގާރަ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރަން ނިންމައިފި

މުރަކަތަކުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރަން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

... 25