ތިމާވެށި

2025 ގެ ނިޔަލަށް އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކު މަނާކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

މިއަދުން ފެށިގެން މަޖިލީހުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމައިފި

ކޮންގްރީޓުން ހަދާ ބަނދަރު ދޫކޮށްނުލައެއް ފަރަކު ނުޖެހޭނެ، ބޭނުންވަނީ ނަލަ ބަނދަރު: ރައީސް ނަޝީދު

ޕްލާސްޓިކް ނައްތައިލުމަށް ހުރިހާ ކުޑަކުދިންގެ ނަމުގައި ކުރާ އިލްތިމާސެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް

ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑާ ހަވާލުކުރި ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ލުޔިކޮށެއް ނުނަގަން: ރައީސް ސޯލިހު

4

ފުރިހަމަ އިހުތިޔާރާއި ބާރު ލިބިދީފައި އޮތް މިނިވަން ތަނަކަށް އީޕީއޭ ހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު

1

މިނިސްޓްރީތަކުގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހުއްޓޭ: ރައީސް

ބޮޑުތިލަދުންމަތިން އެގާރަ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރަން ނިންމައިފި

މުރަކަތަކުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރަން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ކަނޑުތަކުގެ ދުވަހަކީ ކަނޑުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް: ޒަހާ

ނެވާލާން ބޭނުން ކުރާ ވައި އަމިއްލަ އަތުން ތަގައްޔަރުކުރާ ބަޔަކަށް ނުވުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މީސް މީޑިއާގައި ހަރަކާތެއް ހިންގަނީ

... 22