ތިމާވެށި

ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގައި ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާތޯ ޔަގީންކުރާނަން: އީޕީއޭ

މިއީ އާންމުސިއްހަތަށް ފަރުވާތެރިވެ ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ އާދައަށް އަހުލުވެރިވާން ލިބުނު ވަގުތުކޮޅެއް: ރައީސް

1

ކޮންމެ ފަސް އާއިލާއަކަށް ބަނބުކެޔޮ ގަހެއް ހެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފި

ކަނޑު ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ކޮވިޑް 19 އެކުވުމުން ރާއްޖެ ފަދަ ނާޒުކު ގައުމުތަކަށް ނުރައްކާ ބޮޑުވޭ: ރައީސް ސޯލިހު

ދަނޑުތަކަށް ބޭސްޖަހަނީ ގެއްލުންދެނިވި ސޫފާސޫފި މެރުމަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރެ ސާފުކޮށް 20 ޖަންބޯ ކޮތަޅުގެ ކުނި ނަގައިފި

ކޮވިޑް 19 : ލޮކްޑައުނާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ސިޓީތަކުގެ ވައި ސާފުވެއްޖެ

ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ފަސް ގައުމަކާއެކު ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސާ ބެހޭ ވޯކްޝޮޕް ފަށައިފި

ވެލަޔާއި ކަހަނބު ހިފުމާއި ލޭނުމަސްވެރިކަން އަދި އެންދެރިނެގުން ހުއްދަކުރަން ގޮވާލައި ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

އޮނުން ހަދާފައިވާ ފެން އަޅާ ފުޅި، މާބޮޑަށް ވެސް ސަޅި

2023ގެ ކުރިން ފްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން: ރައީސް

... 19 ...