ތިމާވެށި

ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތަކުގައި ކުރާ ދިރާސާ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރަން ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން މިނިސްޓަރު މާފަރަށް ވަޑައިގެންފި

ޖަޕާނުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހޮޅުދޫގައި ދުން ނާރާ ކުނި ނައްތާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަނީ

"ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް" ރަންގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ވަން

މާފަރު އެއާޕޯޓު ބޮޑު ކުރަން އީޕީއޭއިން ހުއްދައެއް ނުދިން

1

އައިސީއެސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ "ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް" ރަން، އަންނަ އަހަރުވެސް

ޕެރިސް އެގްރީމަންޓް އަމަލީގޮތެއްގައި ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި މާލީ އެހީ ބޭނުންވޭ: އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު

އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ކުރިއެރުވުމާއި ކަރަންޓްގެ ހަރަދު ކުޑަ ކުރަން އެހީވާ ފަންޑެއް ގާއިމްކުރަން ގާނޫނުން ލާޒިމް ކުރަނީ

ގޯ ގްރީން ހަރަކާތަކީ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް، ތިމާވައްޓަށް އަޅާނުލާ ތިބެވޭކަށް ނޯންނާނެ: ރައީސް

ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ގަސް އިންދުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތް "ގޯ ގުރީން" މާދަމާ، ދާންވާނެ

"ގޯ ގުރީން"ގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ވަން އޮންލައިން

"ގޯ ގުރީން"ގެ ނަމުގައި ގަސް އިންދުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

... 18 ...