އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ނުކުރާ ވަރުގެ ހޭދައެއް މިސަރުކާރުން ކުރާނަން: ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލު، ރައީސް ސޯލިހު ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

1

73000އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާ އެކު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

ރައީސް ސޯލިހު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ދެޖިންސު އެއްކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭތީ އަރަބިއްޔާގެ ބެލެނިވެރީން އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

4

134 ސުކޫލެއްގެ ކިޔެވުން އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކިޔެވުން ފަށާއިރު އެއްވެސް ސްކޫލެއްގައި ޓީޗަރުން މަދެއް ނުވާނެ : މިނިސްޓްރީ

2019 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ގްރޭޑް 1އަށް ވަންނަ ކުދިންނަށް ރީފިލްކުރެވޭ ފެންފުޅި ހަދިޔާކޮށްފި

އަލަށް ގްރޭޑް އެކަކަށް ވަންނަ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ ފެން އަޅާފުޅި ދެނީ

ސްކޫލްތަކަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިންނާއި އާންމުންނަށް ފޯރަމެއް

... 50