އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ޖަޒީރާ ސްކޫލުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރަން ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ދިވެހީން އިތުރު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް: ރައީސް

ބޮޑެތި މީހުންގެ ނުރަސްމީ ތައުލީމު ކައުންސިލްތަކުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަނީ

ހުރިހާ ދަރިވަރުން ޝާމިލްކޮށްގެން ތައުލީމު ދިނުމަށް ހާއްސަ ޑިވިޝަނެއް އުފައްދާނަން: ޑރ. އައިޝަތު އަލީ

ތަރައްގީއަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ މީހުން ބިނާކުރުން : ރައީސް

ނާސްތާގެ ފުރަތަމަކޮޅު ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ކެތްތެރިވުމަށް މިނިސްޓަރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ނުކުރާ ވަރުގެ ހޭދައެއް މިސަރުކާރުން ކުރާނަން: ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލު، ރައީސް ސޯލިހު ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

1

73000އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާ އެކު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

ރައީސް ސޯލިހު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ދެޖިންސު އެއްކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭތީ އަރަބިއްޔާގެ ބެލެނިވެރީން އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

4

134 ސުކޫލެއްގެ ކިޔެވުން އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކޮށްފި

... 47