އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރޭތީ އައިޖީއެމްއެޗުން މިނިސްޓްރީއަށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށް އަންގާފައެއް ނުވޭ: އެޑިއުކޭޝަން

ތާޖް އެނިވަރސަރީ ހަރަކާތްތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އެޑިއުކޭޝަން ސެކްޓާ ޕްލޭން މުރާޖާކުރަނީ

ޝަކީބާއި އަނބިކަނބަލުން އެޑިއުކޭޝަންގެ އެހެން އިދާރާއަކަށް ޓްރާންސްފާކޮށްފި

ގައުމު މިވަނީ އެކަކު އަނެކެއްގެ އިހުސާސްތައް ދެނެގަތުމުގެ ސިފައާއި އަޚުލާގަށް ބޭނުންވެފައި: ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން

1

ހައިވޭގައި އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަކަމުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މާލެ ނުގެންނަންވެގެން ދަރިފުޅު ހުޅުމާލޭ ސްކޫލަށް ބަދަލުކޮށްފި

6

އަރަބިއްޔާ ސްކޫގެ ޓީޗަރުން މަދުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ދެ މިނިސްޓަރެއް މިސްރަށް ވަޑައިގެންފި

އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

ގައުމު އޮންނަންވީގޮތުގެ ތަސައްވުރު ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑީގައި ފަރުމާކުރަން ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ހިލޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

3

"މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުއްޓަސް މިހާރު ވަޒީފާ ލިބޭނެ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޓީޗަރުންނަށް ވަޒީފާ އިއާދަކޮށްދީފިން"

1
... 44