އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަންގެ ޑީޖީގެ މައްސަލަ އޭސީސީިން ސީއެސްސީއަށް ފޮނުވައިފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މުދައްރިސުން ހަމަނުވެ، ގްރޭޑް 12 ނިމުމުންދޭ އިމްތިހާނު ނުބޭއްވިދާނެތީ އަރަބިއްޔާގެ ބެލެނިވެރީން ރައީސް އޮފީހަށް

2

ނާސްތާއާ ގުޅުވައިގެން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ ގަދަ 10ގައި 376 ދަރިވަރުން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ : ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން

އަރައްބިއްޔާގެ ބެލެނިވެރިންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ސުކޫލުގައި ދެން ކިޔަވައިދޭނީ ދެ ޖިންސު ވަކިން: މިނިސްޓަރު

ނައިބު ރައީސް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

5

ޖަޒީރާ ސްކޫލުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރަން ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ދިވެހީން އިތުރު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް: ރައީސް

ބޮޑެތި މީހުންގެ ނުރަސްމީ ތައުލީމު ކައުންސިލްތަކުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަނީ

... 42