އިގްތިސޯދު

ވަން ފޮޓޯ: ލޮކްޑައުންގައި ޑެލިވަރީ ކުރުން ލަސްވެ ގިނަބަޔަކު ފިހާރަތަކަށް

ފިޔަވަޅުތަކާއެކުވެސް ރާއްޖޭން 2000 މީހުންނަށް ކޮވިޑް 19 ޖެހި 10 ޕަސެންޓް މީހުން ސީރިއަސްވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

3

ކޮންމެހެން ޖެހިގެން މަސައްކަތަށް ނެރޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީ ފައިސާ ލިބޭނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ދެކުނު އޭޝިއާއިން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވާނީ ރާއްޖެއަށް: ވޯލްޑް ބޭންކް

މިވަގުތު އެމްއެމްއޭއިން ބޭންކުތަކަށް ދޫކުރާ ޑޮލަރު، ވިޔަފާރިވެރިންނާ ހަމައަށް ފޯރައިތޯ، ބަލަންޖެހޭ: ބޮންޑާ

ރިސޯޓްތަކުގެ މަސް ކައްކަންޖެހޭ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ ކަމަކަށް ނުދެކެން: ފައްޔާޒު

ރައްޔިތުން ބަނޑަކަށް ނުޖެހޭނެ، ސަރުކާރުން އެކަން ކަށަވަރު ކުރާނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

ރިސޯޓްތަކުން ދިވެހި ދަނޑުވެރިން އަތުން އެއްޗެހި ނުގަންނަ އެއް ސަބަބަކީ އެތަކެތީގެ ފެންވަރު ޔަގީން ނުވާތީ: ފައްޔާޒު

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންނަށް އެލަވެންސެއް ދޭން މިމަހު ފަށާނަން: ފައްޔާޒު

މިހާރު މިދޫކުރަނީ ރިލީފް ޕެކޭޖެއް، ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖެއް ދޭން ފައިސާ ހޯދަން އެބަ މަސައްކަތް ކުރަން: ފައްޔާޒު

ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން 44 ރަށެއްގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި 17 ބާވަތެއް ހައްދައިގެން އެބާވަތްތަކުގެ އިމްޕޯޓްސް 50 ޕަސެންޓް ދަށް ކުރަނީ

... 45