އިގްތިސޯދު

ގައުމީ ޝިޕިންގް ކުންފުނި، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޓޫފޯވަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖެއިން އޯޑަރުކޮށް ނުގެނެވި ހުރި 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް ރާއްޖެ ގެނައުން

ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި، އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކާނަމަ އެއްލައްކައާއި ހަމަޔަށް ޖޫރިމަނާކުރަނީ

4

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަންނަ އަހަރު އިޔާދަކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: އޭޑީބީ

އޭއައިއައިބީގެ މެންބަރުންނަށް ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ޕެކޭޖެއް، ރާއްޖެއިން ވެސް އެހީއަށް އެދެފި

1

ކޮވިޑް 19 : ގައުމުތަކަށް އެހީވުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން 160 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖެއް

ފްރީޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓުގެ ސަބަބުން އިންކަމްއިން ލިބޭ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ގެއްލިގެން ދާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ވިޔަފާރިވެރީންނާ ދިމާއަށް ބަދުބަސް ބުނުމަކީ މިވަގުތު ކޮށްގެން ވާނޭ ކަމެއް ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

މަޖިލިސް މެންބަރުން ދެކެނީ ފަރުނީޗަރު އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށް: ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބިކައެއް ނުވާނެ، އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނބުރޭ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

މަޖިިލިސް މެންބަރުންގެ ވިސްނުން ހުރީ އިގްތިސޯދީ ގޮތުން އާ މިސްރާބަކަށް ރާއްޖެ ގެންދިއުމަށް: މަޖިލިސް ރައީސް

... 44