އިގްތިސޯދު

ކޮވިޑް 19 ރިލީފް ޕެކޭޖް : ކޮންމެ ރިސޯޓަކަށް ހަތް މިލިއަން ރުުފިޔާގެ ލޯނު ނެގޭނެ

ކޮވިޑް 19 : ރިލީފް ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

3

ކޮވިޑް 19 :މިއީ ވިޔަފާރިތަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދޭންވީ ވަގުތު: އޭޑީކޭ ޓްރޭޑް

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު

ގައުމީ ޝިޕިންގް ކުންފުނި، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޓޫފޯވަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖެއިން އޯޑަރުކޮށް ނުގެނެވި ހުރި 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް ރާއްޖެ ގެނައުން

ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި، އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކާނަމަ އެއްލައްކައާއި ހަމަޔަށް ޖޫރިމަނާކުރަނީ

4

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަންނަ އަހަރު އިޔާދަކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: އޭޑީބީ

އޭއައިއައިބީގެ މެންބަރުންނަށް ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ޕެކޭޖެއް، ރާއްޖެއިން ވެސް އެހީއަށް އެދެފި

1

ކޮވިޑް 19 : ގައުމުތަކަށް އެހީވުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން 160 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖެއް

ފްރީޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓުގެ ސަބަބުން އިންކަމްއިން ލިބޭ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ގެއްލިގެން ދާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

... 43