Close

އިގްތިސޯދު

ދައުލަތަށް މި އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީ 15 ބިލިއަނަށް ވެއްޓިއްޖެ

އެކްސްޕޯޓު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށްވެފައި، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބޭރުފައިސާ ލިބުން ވަރަށް ދަތިވެއްޖެ: އަމީރު

މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ ޖީޑީޕީ 11.5 ޕަސެންޓަށް ދަށަށްދާނެ ކަމަށް، އެންމެ ގޯސް ހާލަތުގައި 29 ޕަސެންޓަށް ހިނގައިދާނެ

މިހާތަނަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި

މިނިސްޓަރާ އޮންނަ ގާތްކަމުން ބްލޭންކްޗެކެއް ދެވިގެންނުވާނެ، ހުއްދަދޭންޖެހޭނީ ހަރުކަށި މޮނިޓަރިން ނިޒާމަކުން!

އޯވަޑްރާފްޓްގެ ގޮތުގައި 800 މިލިޔަން ނެގޭނެ ގޮތް އަންގާރަ ދުވަހަށް ހަމަޖެހޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

އެމްއެމްއޭއިން އިތުރު ފައިސާނަގަން ހުއްދަދިނުމުގެ ބަހުސް ވާނީ މި ޖީލުގެ ކާމިޔާބަށް ނުވަތަ ހަލާކަށް: މަޖިލިސް ރައީސް

ގާނޫނުގައި ވާގޮތުން އޯވަޑްރާފްޓްގެ ގޮތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ނެންގެވޭނީ 219 މިލިޔަން: މަޖިލިސް ރައީސް

މިދަނޑިވަޅުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކްރައިސިސް ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ: ސަލީމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދުގައި 37.6 ބިލިޔަން އެބަ ދައުރުވޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

އައިއެމްއެފް އިން ރާއްޖެއަށް 28.9 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : އޯޕެކް ފަންޑުން ރާއްޖެއަށް އެހީވުމަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދޭން ނިންމައިފި

... 42