އިގްތިސޯދު

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް، އަގު 25ރ އަށް ވެއްޓުނު އިރު ފައިސާ ނުލިބޭތީ ފުރުން ދަތިވެއްޖެ

3

އެންމެ ސިނާއަތަކަށް މުޅި ގައުމު ބަރޯސާވުން - އިގްތިޞާދީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް (ފުރަތަމަ ބައި)

ރިސޯޓުތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރަން ބީއެމްއެލުން ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް 19 ރިލީފް ޕެކޭޖް : ކޮންމެ ރިސޯޓަކަށް ހަތް މިލިއަން ރުުފިޔާގެ ލޯނު ނެގޭނެ

ކޮވިޑް 19 : ރިލީފް ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

3

ކޮވިޑް 19 :މިއީ ވިޔަފާރިތަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދޭންވީ ވަގުތު: އޭޑީކޭ ޓްރޭޑް

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު

ގައުމީ ޝިޕިންގް ކުންފުނި، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ޓޫފޯވަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖެއިން އޯޑަރުކޮށް ނުގެނެވި ހުރި 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް ރާއްޖެ ގެނައުން

ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި، އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކާނަމަ އެއްލައްކައާއި ހަމަޔަށް ޖޫރިމަނާކުރަނީ

4

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަންނަ އަހަރު އިޔާދަކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: އޭޑީބީ

... 42