އިގްތިސޯދު

ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން 44 ރަށެއްގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި 17 ބާވަތެއް ހައްދައިގެން އެބާވަތްތަކުގެ އިމްޕޯޓްސް 50 ޕަސެންޓް ދަށް ކުރަނީ

ކޮވިޑް 19 : ބަލީގެ ސަބަބުން ބައި ބިލިއަން މީހުން ހާލުގައި ޖެހިދާނެ: ޔޫއެން

ޗައިނާގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް 19 ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާލަތުގައި ޖީޑީޕީ މައިނަސް ނުވަ ޕަސެންޓަށް ވެއްޓޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ: ގަވަރުނަރު

1

މިވަގުތު ފަރުމަހުގެ ބާވަތްތައް ގަނެ އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން އިންތިހާއަށް މުހިއްމު: އަލީ ހުސެއިން

އިންޓަނެޓުގެ އަގުހެޔޮކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމާލުމަށް ހުށަހެޅި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހު މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވައިފި

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް، އަގު 25ރ އަށް ވެއްޓުނު އިރު ފައިސާ ނުލިބޭތީ ފުރުން ދަތިވެއްޖެ

3

އެންމެ ސިނާއަތަކަށް މުޅި ގައުމު ބަރޯސާވުން - އިގްތިޞާދީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް (ފުރަތަމަ ބައި)

ރިސޯޓުތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރަން ބީއެމްއެލުން ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް 19 ރިލީފް ޕެކޭޖް : ކޮންމެ ރިސޯޓަކަށް ހަތް މިލިއަން ރުުފިޔާގެ ލޯނު ނެގޭނެ

... 41