އިގްތިސޯދު

މަޓީން ހުށަހެޅީ ތިން ކުއާޓަރުގެ ކުލި ފަސްކޮށްދޭން، ސަރުކާރުން ޝަރުތުކުރީ ވަޒީފާއިން ނުކަނޑަން: ފައްޔާޒް

1

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ވަޒީފާގައިމީހުން ނުގެންގުޅެ އަމިއްލަމަސައްކަތުން އާމްދަނީހޯދާ މީހުން: ފައްޔާޒް

އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި މަހުފަހޮޅު ނުވަތަ އަންނަ މަހު ކުރީކޮޅު އެތެރޭގެ އިގުތިސޯދު ހުޅުވައިލެވޭނެ ކަމަށް: ފައްޔާޒް

ޖޮބް ސެންޓަރުގައި 2200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި، އަންނަ ހަފުތާގައި ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށަނީ

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ މުސާރަ 35 ޕަސެންޓާއި ހަމަޔަށް ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި

ވޯލްޑްބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 16.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި

އާންމުހާލަތަށް ރުޖޫއަވުމަށާއި އިގްތިސާދީ، އިޖުތިމާއީ ހާލަތު އާރާސްތު ކުރުމަށް ޓާސްކްފޯހެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވައިފި

ބޭހާއި ކާބޯތަކެއްޗާއި ޒަރޫރީ ތަކެތި، ދިވެހިފައިސާއިން ގަނެވޭގޮތް ހަމަޖެހޭތޯ މަޝްވަރާކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ބޭންކުތަކުން ލޯނަށް ލުއިދޭއިރު ކުލި ކުޑަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ޝަރުތުކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުން ނަގާ ޑިއުޓީ 3 އަހަރަށް މާފުކުރަން ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރަންޖެހޭ: މިންނު

މެންބަރު ސައީދު ފޮނުއްވި، ކޮވިޑް 19 ގެ އެހީތެރިކަމުުގެ ބިލުގައި ހިމެނޭ މާލީބައި އުނިކުރަން އަންގައިފި

... 41 ...