އިގްތިސޯދު

މި ހާލަތަށް ބަލާއިރު އިގްތިސޯދަށް ބޭސް ވެސް ވެންޓިލޭޓަރު ވެސް ބޭނުންވޭ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ޕަބްލިކް އެކައުންޓް އޯވަޑްރާފްޓް ކުރުމަކީ ފައިސާޖެހުމެއް ނޫން، ބްލޭންކު ޗެކެއް ދިނުމެއްވެސް ނޫން: އަމީރު

ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނުގައި އިސްތިސްނާވާ ކަމަށް ބުނާ ދެހާލަތުވެސް މިހާރު ވަނީ ދިމާވެފައި: މިިނިސްޓަރު އަމީރު

300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑެއް މިއަހަރު ވިއްކަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނެތި 35 ހާހަށްވުރެ މަތީ އެއްވެސް ހަރަދެއް ކުރުން މަނާކޮށްފި

1

މިއަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި 70 ބިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާނެ: އަމީރު

މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު 13.7 ބިލިއަނުން ދަރަނިވެރިވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފި

ޕީއެސްއައިޕީގެ ނުފަށައި ހުރި މަޝްރޫއުތައް މަޑުޖައްސާލަން ނިންމައި، ހަރަދުކުޑަކުރުމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުން މިހާތަނަށް 825 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކުޑަކޮށްފައި: އަމީރު

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަރަދު ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ، ހާލަތު ގޯސްވެއްޖެނަމަ އިތުރުވެސް ވެދާނެ: އަމީރު

ހާލަތު ދިގުލައިގެން ގޮސްފިނަމަ ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލިވެސް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: އަމީރު

ދައުލަތަށް މި އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީ 15 ބިލިއަނަށް ވެއްޓިއްޖެ

... 40