އިގްތިސޯދު

މަޖިލިސް ރައީސް ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތުމަށް މެންބަރު ޝަރީފް އެދިވަޑައިގެންފި

1

ގައުމު ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅުމުގެ މަގުމަތީގައި، މަޖިލިސް ރައީސް ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރެއްވުމުގައި؟

2

މިތިބީ އިގުތިސޯދީ ކާރިސާއެއްގެ ތެރޭގައި، ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ހަރަދުކުޑަކުރުމަށް އިސްކަން ދެއްވާ!

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ފަތުރުވެރިކަމަށް އެކަނި ބަރޯސާވެ އޮތުމުން މި ލިބުނު ފިލާވަޅުން އިބުރަތް ހޯދަންޖެހޭ: އަމީރު

އިމަޖެންސީ ހާލަތުގައި ވެސް އެއްޗެހި މި ގަންނަނީ ގާނޫނާއި ގަވައިދާ އެއް ގޮތަށް: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

1

ސަރުކާރުން ގައުމުގައި ފައިސާ ދައުރުކުރުވަން އެބަ ޖެހޭ، އެހެން ނޫންނަމަ އިގްތިސޯދު އިތުރަށް ގޯސްވާނެ: އަމީރު

ޖީ 20ގެ ގައުމުތަކުން ދަރަނި ލުއިކުރުމަށް އޮތް ފުރުސަތަށް ހުށަހަޅާނެ، ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ 4 ބިލިއަން ސަލާމަތްކުރެވޭނެ

ކަރަންސީ ސްވޯޕްގެ ދަށުން ގެންނަ 150 މިލިއަން ޑޮލަރު މިމަހު 27 ގައި ލިބޭނެ: އަމީރު

ވަޒީފާ ނެތި މިވަގުތު ތިބި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު އެނގޭނެ ތަފާސް ހިސާބެއް ނެތް: އަމީރު

އޯޑީގެ ގޮތުގައި ފައިސާނެގޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަކީ ހާލަތަށް ބަލައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ކުރާކަމެއް: އަމީރު

މިހާރު އަންދާޒާކޮށްފައި ވަނީ ޖުލައި ހިސާބު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނަން ފަށާނެ ކަމަށް: މިނިސްޓަރު

އިގްތިސޯދު ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ފަސްޖެހުމަކީ އިގުތިސޯދަށް ދެވޭ ބޮޑު ގެއްލުމެއް: އަމީރު

... 39 ...