Close

އިގްތިސޯދު

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުނަށް 5000 ރުފިޔާ ދޭ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ މީހުނަށް އެލަވަންސް ލިބޭނީ މާޗުގެ ކުރީން ހަމަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ: ރައީސް އޮފީސް

އެމްޕީއެލްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ކުއްޔަށް ލުއިދޭން ނިންމައިފި

ދައުލަތާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް ބާރު އަޅައި އިހުސާންގެ ޗެލެންޖެއް

ޔޫރަޕުގެ މާކެޓުތައް އަލުން ހުޅުވި، ދިވެހިމަހަށް އޮތް ޑިމާންޑު ބޮޑުވަނީ

1

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިދިކޮޅުން ބަލައިގަންނަކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުމުން އެކަން ދޮގުކޮށްފި

ބޮންޑޭ، ރައީސް ސޯލިހަށް: ފުރިހަމަ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރައްވާ!

ވިޔަފާރިވެރިންނަކީ ތަރައްގީގެ ބޮޑެތި ހިއްސާދާރުން، މަޓީގެ ލަފާ ސަރުކާރުން ބަަލައިގަންނާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ފައިސާ ޗާޕުކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ބަހަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

3

އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މަޓީން މިހާލަތުގައި އެ ނެރުނު ބަޔާނަކީ ސަރުކާރުގެ ގައިގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުން ކަމުގައި: ފައްޔާޒް

1

މަޓީން ހުށަހެޅީ ތިން ކުއާޓަރުގެ ކުލި ފަސްކޮށްދޭން، ސަރުކާރުން ޝަރުތުކުރީ ވަޒީފާއިން ނުކަނޑަން: ފައްޔާޒް

1

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ވަޒީފާގައިމީހުން ނުގެންގުޅެ އަމިއްލަމަސައްކަތުން އާމްދަނީހޯދާ މީހުން: ފައްޔާޒް

... 37 ...