މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ބިގް އަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ، 2015ގައި ބިގުން ވަނީ އިސްތިއުފާދީފަ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

ސާފު ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް: މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ކަސްޓަމްސްއިން ހާސިލްކޮށްފައިވާ 5 ހިދުމަތެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި

އަތުގަ ހިފައިގެން ވިޔަފާރިތައް ނަގަން މިއުޅެނީ، ހުރިހާ ވިޔަފާރިތައް އެއްވުމުން ގައުމު ކުރިއަށް ދާނެތީ: ފައްޔާޒް

ޓެކްސް ނިޒާމަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ރައީސަށް ހުށަހަޅާނަން: ފައްޔާޒް

ރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީ އަށް ކުރި ދަތުރުގެ އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރީ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ނާއިސާފުން ފްލެޓު ދޭން ނިންމި ފަރާތްތަކަށް ދައުވާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން: ފައްޔާޒު

ވިމެންސް ޗެމްބާ އުވާލާކަށް ނޫޅެން: ފައްޔާޒް

2

އެސްއެމްއީ ބޭންކު ހިންގުމަށް ލައިންސަސް ދީފި

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް މަސައްކަތް ކުރުން: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮންވެންޝަނެއް ފަށައިފި

ކުރަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުވީ މީރާއިން ރަނގަޅު ނޫން ތަސައްވުރެއް ދައްކައިގެން : މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

... 34