މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއާ ރާއްޖެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފޯރަމް

ވަން ފޮޓޯ: "އިންޑިއާ އެކްސްޕޯ 2019" ފެށުން

އީޔޫގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ރައްކާތެރި ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ފައްޔާޒު

ފުރަތަމަ ބިޒްނަސް ރައުންޑް ޓޭބަލް ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

ބީއެމްއެލްއަށް ލިބޭ ފައިދާ މާބޮޑު، އިތުރު ބޭންކުތައް އަންނަންޖެހޭ: ފައްޔާޒު

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގަލޮޅު ދަނޑަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި

ބިދޭސީ ''ބޮޑުން'' ޑީޕޯޓް ކުރާއިރު އޭގައި މޫލާފައި ތިބި މީހުން ހޯދަން ޖެހޭނެ: ފައްޔާޒު

އަނިޔާވެރިކަމާ ކޮރަޕްޝަން ނުހިންގެވިނަމަ ގިނަ ބަޔަކު ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރީސް: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

މި ސަރުކާރުގެ ދުވެލި އުޅެނީ 30 ޕަސަންޓް ކުރީގައި، މިއަށްވުރެ ދުވެލި ބާރުކޮށްފިއްޔާ ބޮލާލައި ވެއްޓޭނެ: ފައްޔާޒު

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ކަނޑައަޅާއިރު ވަރަށް ގިނަ މުދަލުގެ ޑިއުޓީ ކަނޑައިލެވޭނެ: ފައްޔާޒު

ވަޒީފާ ހޯދަން ފަސޭހަކުރަން އަންނަ މަހު ޖޮބް ޕޯޓަލް ލޯންޗް ކުރަނީ

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި މި ސަރުކާރުގެ އަޒުމް ވަރުގަދަ: ރީކޯ މޫސަ

... 34