މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

މަސްތުވާތެކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ތިން އަތޮޅަކުން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިމަރަފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގެއްލުމެއް ނުދެން، ގެއަށްވަނީ ދަގަނޑު ދޮރު ކީހައިގެން: ޕޮލިސް

ޖަލުތަކުގައިތިބި ކުށްވެރިންގެ އަދަދު 1500 އަށް، ކޮންމެ ގައިދީއަކަށް މަހަކު 15،000ރ ހަރަދުވޭ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ދެ ގެއަކުން 37 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި އިންޑިއާ ފުލުހުން އަތުލައިގެންފި

މަސްތުވާތެކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 927 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ: ފުލުހުން

ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މާލޭ ގެއަކުން 1.6 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ދިއްދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ދޯނިމަތިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަށިގަނޑު ތެރެއަށް ލައިގެން އައްޑުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަންއުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

... 48