މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

ފުލުހުންނަށް ފިލަން ފެރީން ފުންމާލި މީހާ މާވަރަލު ވަލުތެރޭގައި ފިލާ އޮއްވާ ހޯދައިފި

ފިލަން ކަނޑަށް ފުންމާލި މީހާ އަދި ނުފެނޭ، ފެނުނު ކަމަށް ބުނެވުނީ އޮޅުމަކުން: ފުލުހުން

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކަނޑަށް ފުންމާލައިގެން ފިލަން އުޅުނު މީހަކާއި އޭނާއަށް އެހީތެރިވި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވަގަށް ނެގި ތަކެއްޗާއެކު ހޯރަފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިން ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ: އަަންހެން މީހާ ދޫކޮށްލައި ފިރިހެން މީހާގެ ބަންދަށް ދިހަ ދުވަސް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހޯރަފުށިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ދޫވުމުގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް ވޭތޯ ބަލާނަން: ހަމީދު

1

ސެކިއުރިޓީން ބައިތިއްބައިގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރި ގެއަކުން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިން ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ދެމީހުން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑްރަގް ވިޔަފާރީގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތަށް ގެންދިއުމުގައި އަމަލުކުރީ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް: ފުލުހުން

6

މަސްތުވާތަކެތީ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން އަނެއްކާވެސް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

1
... 45