މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

ރާއްޖެ އައި ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ތިން މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮކެއިން އަތުލައިގެންފި

މައްސަަލަ ހައްލު ކުރެވޭނީ މުދާ ނަގައި މަރުގެ އަދަބުދީގެން: އުމަރު

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

މުލަކު ބަނދަރުގައި އޮތް ދޯންޏަކުން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ދިހަ ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިއްޖެ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށް، އެތަކެތީގެ ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައެއްގައި 18 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވައިގެމަގުން ކާޑެއްދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިނަދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރު ހުޅުއްވައިފި

ކުކުޅު ބިހާއި މަސްދަޅު ހުސްކުރި ފޮށީގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރާފުޅިތަކާއެކު މާލެއިން ޓެކްސީއެއް އަތުލައިގެންފި

2

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިން ދިވެހީންނާއި ދެ ބިދޭސީން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 111 ގްރާމުގެ އެކްސްޓެސީ އަތުލައިގެންފި

ކާރެއްގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަންތިބި ތިން ބިދޭސީން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި 17 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

... 43