މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށް، އެތަކެތީގެ ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައެއްގައި 18 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވައިގެމަގުން ކާޑެއްދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިނަދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރު ހުޅުއްވައިފި

ކުކުޅު ބިހާއި މަސްދަޅު ހުސްކުރި ފޮށީގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރާފުޅިތަކާއެކު މާލެއިން ޓެކްސީއެއް އަތުލައިގެންފި

2

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިން ދިވެހީންނާއި ދެ ބިދޭސީން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 111 ގްރާމުގެ އެކްސްޓެސީ އަތުލައިގެންފި

ކާރެއްގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަންތިބި ތިން ބިދޭސީން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި 17 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ތިން ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި 21 މީހުންގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކު ދޫކޮށްލައި، 15 މީހުންގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި

ކުޑަ ކުއްޖަކާއެކު 20 ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީއެއް ހިމެނޭ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ނެޓްވޯކެއް އަތުލައިގަނެފި

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސެއްގެ އަތުން ދެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

... 42