ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން، ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފެންއަރުވާ ވަޑާން ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ހުޅުވައިފި

1

ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން އިތުރު ފަސް ރަށް ދޫކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ މަހަށް ޔޫރަޕުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކަނޑައިލުމުގެ ހުށަހެޅުމެއް ވަނީ ލިބިފައި: މިނިސްޓަރު

2023 ގައި މަސްވެރިންނަށް ހަމައަގު ލިބޭނެ ކަމަށް ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

މި ވެރިކަން އައިއިރު މަސްވެރިންނަށް ނުދީ 39 މިލިޔަން އޮތް، މިހާރު ވާނީ ދައްކައި ހަލާސް ކޮށްފައި: މިނިސްޓަރު

ރަށްވެހި ދަނޑުވެރިކަން އިފްތިތާހުކޮށް، ބިންތައް ހަވާލުކޮށްފި

ފަސްވަނަ ޖީލުގެ މަސް ދޯނި ފަހަރު ފަރުމާކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ނެގުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަންގާ: ވައްޑެ

ނައިފަރުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ ތިން ވަޒީރަކު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިންއަށް ރުހުން ދޭން ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ލަފާދީފި

ކުންފުންޏެއްގައި ހިއްސާ އޮތުމުން، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިންއަށް ރުހުން ދިނުން ފަސްކޮށްފި