ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ގާއިމުކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކު އުފައްދާ ކުންޏަށް ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު

މަޑުއްވަރީ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޖައްވަށް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭހުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދުންއަރުވާ ވެހިކަލުތަކާ ނުލައި އުޅޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު ހުސެއިން ރަޝީދު

"ފެހި އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް އެއްބާރުލުންދޭ ސިޔާސަތުތަކަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ"

ވައި ތަގައްޔަރުވުމުގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ހިއްސާއަކީ ކޮބާތޯ ވިސްނާލުން މުހިންމު: މިނިސްޓަރު

ދަރަވަންދޫގައި ގާއިމުކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

"ވެލި ނަގަން އުޅުނު ބޯޓުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިފައިވާނެ"

ވަން ފޮޓޯ: ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން

ވަން ފޮޓޯ: ރުއްގަސް އުފުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ފޯރަމް

އަންނަ ބުރާސްފަތިން ފެށިގެން ހޯރަފުށި އަދި ހަނިމާދޫއަށް ރައްކާތެރި ފެން ސަޕްލައި ކުރަން ފަށާނީ

« 1