ޑރ. އަހުމަދު ފައިސަލް

މިހާރު ނަގައިދޭ ކުލާސްތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތްތައް ކިޔައިދިނުން މުހިންމު: ޑރ. ފައިސަލް

ކޮވިޑު ގިނަވާއިރު ކުޑަކުދިންގެ ފަޔާއި އަތުން ފެންނަ އަލާމާތްތައް ބޭހެއް ބޭނުން ނުކުރިޔަސް ރަނގަޅުވޭ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު 42 ކުދިންގެ ތެރެއިން 6 ކުދިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ

މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ބަލި އުޅޭތޯ ބެލުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ސީރޮލޮޖީ ޓެސްޓު ހެދުން: ޑރ. ފައިސަލް

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 15 ކުދިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު، 40 ޕަސަންޓު ކުދިންގެ ފަރާތުން އަލާމާތެއް ނުފެނޭ

ކޮވިޑު ދެން މިސްރާބު ޖަހާނީ ރަށްތަކަށް، ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ އެހީތެރީން ބާރުވެރިކުރުވަން ޖެހޭ: ޑރ. ފައިސަލް

ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ އަންގި ލިޔަސް، އަންގި ބޭލުމަށްފަހު އަތް ދޮންނަން ޖެހޭނެ: ޑރ. ފައިސަލް

ފައިސާ ނޫޓުންނާއި ލާރިން ކޮވިޑު ފެތުރޭކަމަށް އެނގިފައެއް ނެތް، ނުފެތުރޭކަމަށްވެސް އެނގިފައެއް ނެތް

100 މީހުންކުރެ އެކެއްގެ އަލާމާތް 14 ދުވަސް ފަހުންވެސް ފެނޭ، އެމީހާގެ ފުށުންވެސް ކޮވިޑް ފެތުރިދާނެ: ޑރ.ފައިސަލް

2

އެޗްޕީވީގެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ޖެހި މީހުން، ދެވަނަ ޑޯޒް ފަހުން ޖެހިޔަސް ގޯހެއްނެތް!

3 »