Close

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ

ކޮމިޝަނަށް ނާޒިމް ބަޔާން ދެއްވީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހުގައި، ވާހަކަތަކަކީ ދޮގެއް: އަދީބުގެ އާއިލާ

ޝަހީމުގެ ބޮލުގައި އަޅުވާ އިލްޒާމުތައް ކުށްވެރިކުރަން، އިންސާފުވެރި ތަހުގީގެއް ހިންގަންޖެހޭ: އިދިކޮޅު

އަޅުގަނޑުގެ އަބުރު ކަތިލައި ތިޔަ އެޅީ ވެރިކަން ނިންމުމުގެ ބިންގަލަށް ވެސް ވެދާނެ: ޑރ. ޝަހީމު

ނަޝީދު އިންނަވާ އުޅަނދެއްގައި ބޮން ހަރުކޮށް ގޮއްވާލަން އަދީބު އުޅުނު: ނާޒިމު

އަފްރާޝީމް އަވަހާރަ ކޮށްލަން ހަތަރު މިލިޔަނާއި ހަ މިލިޔަނާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ވަނީ ހޭދަ ކޮށްފައި

1

މަރު ކޮމިޝަނަށްވަނީ ނުފޫޒު ވަދެފައި، ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓެއް ބަލައެއް ނުގަންނަން: އަފްރާޝީމުގެ ބޭބެ

ޑރ އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓު ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ރައީސް ފޮނުއްވައިފި

ޑރ. އަފްރާޝީމާއި ރައުދާގެ މަރުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓު މިހަފްތާގައި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާނަން: ރައީސް

ޑރ.އަފްރާޝިމް އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވައިފި

އަފްރާޝީމް އަވަހާރަ ކޮށްލުމާ ގުޅޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ކޮމިޝަނަށް ރިޔާޒު ހިއްސާ ކުރައްވައިފި

މަރްހޫމް މަޖީދާއި އަފްރާޝީމުގެ ހަނދާނަށް ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު އަރުވައިފި

މަރުގެ މައްސަލަތައް ސިޔާސީކޮށް، ވަކި މީހެއްގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިގެން ނުވާނެ: އާދަމް ޝަރީފު

3