ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ

އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ސަޓޯ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ރައީސްގެ ޒިންމާއަކީ ރައްޔިތުންގެ އަބުރު ހިމާޔަތްކުރުން، މަޖިލީހުގެ އުދުވާނީ އަމަލުތައް ހުއްޓުވައިދެއްވާ!: ޑރ. ޝަހީމް

އިލްމީ ގޮތުން ދިން ރައްދުތަކަށްވުރެ، ސިޔާސީ ގޮތުން އަފްރާޝީމަށް ދީފަހުރި ރައްދުތައް ހަރުކަށި: ސަލަފް

ޑރ. އަފްރާޝީމުގެ މަރާ ގުޅިގެން ސަލަފުގެ ހަރަދުތައް ހިނގާފައިވާގޮތް ބަލަނީ

އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން މަރު ކޮމިޝަން ހާޒިރުކުރަން ފާހެއް ނުވި

ޑރ. ޝަހީމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ކޮމިޓީން ލަފާދީފި

241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ހޫނެވެ، ޒުވާބަކަށް

އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ރިޕޯޓު ސައްހަ ވާނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ބަޔާން ނެގީމަ: އަދުރޭ

އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ރިޕޯޓުގައި ސަލަފުގެ ނަން ހިމެނީ ވަކިފަރާތަކުން އެންގި އެންގުމަކަށް: ސަލަފު

ސަލަފް ޖަމްއިޔާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅިތޯ ބަލަން މަހްލޫފު މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

މަރު ކޮމިޝަންގެ ފަސް މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރަންޖެހޭ: ޝިޔާމް

ޑރ.ޝަހީމު ބަދުނާމުކޮށް ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަ ދެއްކެވީ އަފްރާޝީމް ރިޕޯޓު ރަނގަޅަށް ވިދާޅުނުވެ: އުމަރު ނަސީރު

2