ބަނދަރު ހެދުން

ގުޅިފަޅު މަޝްރޫއަށް ތާއީދުކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފި

ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރުގެ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1

ގުޅިފަޅު ޕޯޓަކީ، ކުއްލިއަކަށް ޑްރެޖަރެއް އައިސް ބިން ހިއްކަންފެށި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ގުޅިފަޅު ޕްރޮޖެކްޓަކީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންބޮޑު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ދިމާ އިދިކީލި ޕްރޮޖެކްޓެއް: މެންބަރު އަލީ ހުސެއިން

ގޮންޖެހުން ތަކާއެކުވެސް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީއަށް 62 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ، މިއީ ރެކޯޑެއް!

1

އެމްޓީސީސީން ގއ. ވިލިނގިލީ ބަނދަރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްޓީސީސީން ހިމަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ކަނޑުހުޅުދޫ އެއްގަމުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ހުއްްދަ ދޫކުރުމާއިއެކު ނޯތުހާބަރުގައި ބޯޓުތައް މުދާބަރުކުރަން

ފުރަތަމަ އަހަރު އެކަނިވެސް 540 އަށްވުރެ ގިނަ މަޝްރޫއު ހިންގުމަކީ ރެކޯޑެއް: ހޫދު

7

ހުޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

... 36 »