ބަނދަރު ހެދުން

ވަން ފޮޓޯ: ކ.މާފުށީ ބިން ހިއްކުން

ލަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި ގުރައިދޫ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދު ހަގީގަތަކަށް

ކ. ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ބާރަށް ކުރިޔަށް

ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު އެމްޓީސީސީން ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި

ކޮމަންޑޫ ބަނދަރުގެ 73 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ހެނބަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ %71 މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ހުޅުދޫ ބަނދަރު ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 30 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ރަކީދޫ ބަނދަރު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

... 31