މަރު

އިންސާފު ހޯދައިދޭން ވީ ވައުދު ފެއިލް ވެއްޖެ: އާދަމް ޝަރީފު

ޑރ. އަފްރާޝީމާއި ރިލްވާންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރެވި ވަނީ ފުލުހުންގެ އިހުމާލުން: މަޖިލިސް ރައީސް

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ މައްސަލަތައް މަރު ކޮމިޝަނަށް ފުރިހަމަޔަށް ބެލިފައެއް ނެތް: މަޖިލިސް ރައީސް

1

ނިއުޒިލޭންޑް ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވެ ގައުމު ހުޅުވާލިފަހުން ބަލިޖެހިފައިވާ ދެމީހަކު ފެނިއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

ބުރުންޑީގެ ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެ

ލޮކްޑައުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕުން އެތައް މިލިއަން ފުރާނައެއް ސަލާމަތް ވި

ޖޯޖް ފްލޮއިޑް މަރާލި މީހާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނީ 1.25 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމުން ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ވިހެއުމުގެ ކުރިން މާބަނޑުމީހާގެ ބަނޑަށް 4 ކުދިން މަރުވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: ޑރ. ވަހީދު

3

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވި އަށްވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ރޭލްވޭއެއްގައި މަރުވެފައި އޮތް މަންމަ ހޭލައްވަން އުޅުނު ކުޑަކުއްޖާއަށް ޝާހު އެހީވެއްޖެ

ޖޯޖް ފްލޯއިޑް މަރުވީ ނޭވާ ހާސްވެގެން: އޮޓޯޕްސީ ރިޕޯޓު

... 58