މަރު

ޑައިރެކްޓަރ ރަޖަތު މުކަރުޖީ މަރުވެއްޖެ

ތުޅާދޫގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުއްޓައި މަރުވި މީހާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ތުޅާދޫގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑު ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 15 އަށް އަރައިފި

އަފްރާޝީމް ރިޕޯޓުން ފާހަގަވި ކަންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިފި، ނަތީޖާއެއް ނުފެނޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ސޯލްގެ މޭޔަރު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑު ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުން އަދަދު 12 އަށް

ހަޝޯގީ ކޮންސުލޭޓަށް ވަނުމުން އަވަން ދޮން ކުރުމަށް އެންގިކަމަށް ޓެކްނީޝަނު ބުނެފި

އިންޑޮނޭޝިއާ މީހާ މަރުވީ ކޮވިޑް ބަލީގައޭ ބުނެވުނީ އޮޅުމަކުން، އޭނާ މަރުވީ ކެންސަރު ބަލީގައި: އެޗްޕީއޭ

އަފްރާޝީމް، ޔާމީން އަދި ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ރައްދުވާ މީހުން ތިބީ ބޭރުގައި: މަޖިލިސް ރައީސް

މޫދަށް ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މަރު ކޮމިޝަނުން ރައީސް ނަޝީދަށް ރައްދު ދީފި

... 57