މަރު

ޖޯޖް ފްލޯއިޑް މަރުވީ ނޭވާ ހާސްވެގެން: އޮޓޯޕްސީ ރިޕޯޓު

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ހަތްވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑަށް ފަރުވާދެމުން އައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ ރާއްޖޭގައި މިބަލީގައި މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު ހަޔަކަށް

ކެންސަރު ބަލީގެ މީހަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި މީޑިއާގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް ސައްހައެއް ނޫން: އައިޖީއެމްއެޗް

ކޮވިޑް 19 : ހަތަރު މަސްތެރޭ އެމެރިކާގެ އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ނަރުދޫ ދެމަފިރީންނަކީ ތެލެސީމިޔާ ކެރިޔަރުން، ކެރިޔަރު ނޫން ދަރިފުޅު ބަނޑުތެރެޔަށް މަރުވުމުގައި ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް!

17

ބެންކޮކް އެކްސިޑެންޓުގައި ހާލު ސީރިއަސްވި ދިވެހި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ގައްދޫ ދޯންޏަކުން އެންދަމަން މޫދަށް ފޭބި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލިތާ އެއްމަސްފަހުން އަނބުރާ ގެޔަށް ހިނގައްޖެ

ހަތަރު މަހުގެ ކުއްޖާ މަރުވެފައިވަނީ ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ލަފަޔައާ އެކު ފަރުވާ ކުރިޔަށް ގެންދަނިކޮށް: އޭޑީކޭ

1

ގުރައިދޫ މަރު: ކަތިވަޅީން ހަމަލާދީ ވައިނޮޅިވަނީ ބުރިކޮށްލާފައި، ރަށުމީހުން ބުނަނީ ފައިސާގެ މައްސަލަ ކަމަށް

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އައި ހަތަރު މަހުގެ ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި

... 54