މަރުގެ މައްސަލަތައް

އެރިޔަދޫ ރިސޯޓުގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް ފަތުރުވެރިޔަކު ފެނިއްޖެ

އަދުހަމް، ޓެކްސީއަކުން ފޭރުމުގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

ގާސިމް ހަސަންގެ ގާތިލު މަސައްކަތްކުރީ ބިރުދައްކައިގެން ފޭރެން، ހަމަލާ ދިނީ ކާރުގެ ދޮރުހުޅުވައި ހަޅޭއްލަވަން އުޅުމުން

ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް އިއުތިރާފުވި މީހާގެ ވަނަވަރު އާންމުވެއްޖެ

1

ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ވީހާވެސް ގިނަ ހެކި ހޯދަންޖެހޭ، ފަހުން އިންކާރު ކޮށްފާނެ: ޝަމީމް

1

ހައްޔަރުގައި ހުރީ ގާސިމްގެ ގާތިލު، އޭނާ ވަނީ އެކަމަށް އިއުތިރާފުވެފައި: ހަމީދު

1

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅި ދިފާއީ ހަތް ހެއްކެއްގެ ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ޑރ. އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ކަންކަން އެނގޭ ކަމަށާއި ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ކަމަށް ރައުދާ ބުނި: ރައުދާގެ ބައްޕަ

21

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމްގެ މަރު: ގާތިލުގެ ފިންގަ ޕްރިންޓު އަދި މަރާލަން ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރު ފެނިއްޖެ: ޕޮލިސް

2

މައްޗަންގޮޅި ގެއެއްގެ ޓެރަސްމަތީގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ގާސިމުގެ މަރު: ކާރަށްއެރީ 500ރ. ހަމަކުރަން، ދުއްވި ކާރުއޮތީ ރަތްބޯޑުގައި އިންޖީނު ނިއްވާނުލައި

27

ވަޅި ޖަހައި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވެހިކަލްތައް ފާސްކުރަނީ

... 25