ކާފިއު

ފަރުކޮޅުފުށީގައި ހުރި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ ހިދުމަތް މާދަމާ އަލުން ފަށަން ނިންމައިފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މި މަހު 7ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާސްކް އަޅަން ޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ޕްރީ ސްކޫލްތަކާއި ނާރސަރީތަކާއި ޑޭ-ކެއަރ ހިދުމަތްދޭތަންތަން ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

ޒަރޫރީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ދަތުރުކުރާ މީހުން 72 ގަޑިއިރު ތެރޭ ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ހަދަން ޖެހޭނެ

ޔުނިވަސިޓީ އަދި ކޮލެޖުތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން ނިންމައިފި

ކަސްރަތަށް ހާއްސަ ތަންތަން ފިޔަވައި އާންމު ޕާކު ތަކާއި މައިދާންތައް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

ރޭގަނޑު 8:30 އިން ފަތިހު 4:30 އަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

ރޭގަނޑު 11 އިން ފަތިހު 4:30 އަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު ހިންގަން ނިންމައިފި

ކާފިއު ގަޑީގައި ބޭރުގައި އުޅޭ ނަމަ، އިތުރު އިންޒާރަކާ ނުލައި ޖޫރިމަނާ ކުރާނަން: ފުލުހުން

މާލެ ސަރަހައްދަށް އަނެއްކާވެސް ކާފިއު، މެންދަމު 12:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށް ބޭރުގައި އުޅުން މަނާ

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ކާފިއު އުވާލައިފި

ކާފިއު ގަޑި މެންދަމު 12:00 އިން ފަތިހު 4:00އަށް ބަދަލުކޮށް، ލުއިދީފި

4