ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

ރޭގެ ހަމަލާއަކީ ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ގަސްދުގައި ދިން ހަމަލާއެއް: ސީޕީ ހަމީދު

ރޭގެ މުޒާހަރާގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ދެ ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހަޅައިފި

އެއްވުން ރޫޅާލި ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރު އިމްރާނާ ސުވާލުކުރަނީ

ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ނޫސްވެރިންނަށް ދިން ހަމަލާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެމްޖޭއޭއިން ގޮވާލައިފި

ރޭގެ އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރި ގޮތް ތަހުގީގުކުރުމަށް ސީޕީ އަންގަވައިފި

1

ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ފަހުން ސީޕީ ހަމީދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިންތިހާބަށް އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށްދިނުމުގެ ޝިއާރާއެކު ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން ފަށައިފި

1

މާމެންދޫގައި މާރާމާރީ ހިންގައި ކުއްޖަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑުގެ ކަންކަމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ސާބިތުވެ ހުންނެވިތަން ފެނި, އެކަން ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފި: ޝާހިދު

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިހަ ވަރަކަށް ރަށުގައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ފެށުމަކީ އުންމީދެއް: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ދޫނިދޫގައި ފުލުހުންނަށް އަޅާ އާ އެކޮމޮޑޭޝަން އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ސީޕީ ހަމީދު ފައިރޫޝަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމުން އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

... 7 ...