ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

ވަން ފޮޓޯ: ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމީހުންގެ ވަނަވަރު އާންމުކުރުން

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ތިބީ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި، އިމަޖެންސީ އިއުލާނުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ސީޕީ

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާގައި ފުލުހުން ފެއިލް ވެއްޖެތޯ ބަލަން ޕޯސްޓްމޯޓަމެއް ހަދަން ޖެހޭނެ: ސީޕީ

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅޭ، ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަތަރު މީހަކު ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައި: ސީޕީ ހަމީދު

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅޭ އިންޓެލިޖެންސް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ކުރީން ލިބިފައެއް ނެތް: ސީޕީ ހަމީދު

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަ ކޮށްލަން ދިން ހަމަލާ ތަހުގީގު ކުރުމުގައި 450 ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވޭ: ސީޕީ ހަމީދު

ހަމަލާގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް ވަން ތަކެތި ނަގާފައިވާ ކަމަށް އޭޑީކޭއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވޭ: ސީޕީ

ހަމަލާ ދިން ސަރަހައްދުން ޝައްކު ކުރެވޭ ބަޔަކު ވަނީ ފާހަގަވެފައި: ސީޕީ ހަމީދު

ރޭގެ ހަމަލާއަކީ ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ގަސްދުގައި ދިން ހަމަލާއެއް: ސީޕީ ހަމީދު

ރޭގެ މުޒާހަރާގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ދެ ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހަޅައިފި

އެއްވުން ރޫޅާލި ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރު އިމްރާނާ ސުވާލުކުރަނީ

ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ނޫސްވެރިންނަށް ދިން ހަމަލާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެމްޖޭއޭއިން ގޮވާލައިފި

6 ...