ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް މިދަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރު ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ފުލުހުން ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހޭނެ: ސީޕީ ހަމީދު

ޔާސިރަކީ ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ގައުމެއްގައި ހިންގި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގައި ބައިވެރިވި މީހެއް: ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

1

އަނިޔާކުރި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅީ އަދަބު ލުއިކަމުން: ފުލުހުން

އަނިޔާކުރި ފުލުހުން ޑީމޯޓުކުރުމުން މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ވެސް ހޯދޭނީ ކޮމިޝަނަށް: ސީޕީ

ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު، ރިލްވާންގެ އާއިލާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރިލްވާންގެ މަރާއި ގުޅިގެން އިއްޔެ އާންމުކުރި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބަޔާނެއް ނެރޭނަން: ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

1

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފުލުހުން ދެއްކި ނަމޫނާއަށް ސީޕީ ތައުރީފު ކުރައްވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ޕޮލިސް މެމޯރިއަލްޑޭ 2019 ރަސްމީ ޖަލްސާ

ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރާ މާހައުލުގައި އަދިވެސް ނުރައްކާތެރިކަން އެބައޮތް: ސީޕީ ހަމީދު

ގެއެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީހަކަށް އަނިޔާކުރި ފުލުހުންތަކެއް ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމައިފި

... 16