ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

ވަން ފޮޓޯ: ޝަހީދުންގެ ބިނާގައި ދިދަ މައުންޓް ކުރުން

ވަން ފޮޓޯ: ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރަށް، ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ކުރަނީ

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހި، އިތުބާރު އެބައޮތް: އިމްރާން

2

ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ މަޝްރަހާ ގުޅޭގޮތުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިން މަޝްވަރާކޮށްފި

އެމްޑީއެންގެ މަގާމެއް ސީޕީ މިހާރު އަދައެއް ނުކުރޭ، ތަހުގީގުގައި ވެސް ބައިވެރިއެއް ނުވޭ: ފުލުހުން

1

ނިރުބަވެރި ހަމަލާއަކުން ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ދީނަށް ފުރައްސާކުރާ މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން މީހުންނަށް ބިރުދައްކާ މީހުންނާ މެދުވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން

2

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް މިދަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރު ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ފުލުހުން ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހޭނެ: ސީޕީ ހަމީދު

ޔާސިރަކީ ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ގައުމެއްގައި ހިންގި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގައި ބައިވެރިވި މީހެއް: ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

1

އަނިޔާކުރި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅީ އަދަބު ލުއިކަމުން: ފުލުހުން

... 15