ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަން ކޮންމެކަމެއް ކުރުުމުގައިވެސް ފުލުހުން ދެމިތިބޭނެ: ސީޕީ

72 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު 11 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 ފެތުރުމުގައި އިހުމާލެއްވޭތޯ ބެލުމަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ފުލުހުންނަށް ޕީޖީ އަންގަވައިފި

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ދަނީ އިތުރުވަމުން: ސީޕީ ހަމީދު

ޕޮލިހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ދިއްލީ ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ހަމީދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ ޑިރެކްޓަރާ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ދައުވަތަކަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

މާފުށީގައި ފަތުރުވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރީ ގޯސްކޮށޭ ނުބުނެވޭނެ: އިމްރާން

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ހަމީދު އިސްއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

ފަތުރުވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ގޯސްކޮށް، މައާފަށް އެދެން: ސީޕީ ހަމީދު

ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާވި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފަށައިފިން: ސީޕީ

... 14