ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

ފުލުުންގެ މަރުކަޒާއި ކުލައާއި ނަންވެސް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭކަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

2

އާންމު ރައްޔިތަކަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ފުލުހެއްގެ މަގާމު ދަށްކޮށް، އިތުރު ތިން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

1

ރޭޕް ކޭސްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެފި

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ރިފޯމު ކުރުމުގެ ބަހުސް ކުރަން މިއީ ރަނގަޅު ވަގުތެއް: ހަމީދު

1

މިދިޔަ 12 ގަޑިއިރުތެރޭ ވިޔަފާރިތަކަށް 21،000 އަށްވުރެ ގިނަ ހުއްދަ ދޫކުރި: ސީޕީ ހަމީދު

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހި ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު އިންޓަޕޯލާ ހިއްސާ ކޮށްފި

ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންވާނީ ގާނޫނާއި ގަވައިދުގެ ތެރެއިން އެކަނި، އެކަމަށް އުޒުރެއް ނުދެއްކޭނެ: ސީޕީ ހަމީދު

ބްލެކްމެއިލް ކުރި ކުއްޖާ ސަލާމަތްކުރުމުން ޖެންޑާ މިނިސްޓަރުގެ ތައުރީފު ފުލުހުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ ޓީމަށް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގު ވަރަށް ބާރަށް އެބަ ކުރިއަށްދޭ: ސީޕީ ހަމީދު

ރާއްޖޭގައި ފުލުހުން ޓޭޒާ ގަން ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ފުލުހުންނާއި އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭހެން ޖުމުލަ 23 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުންތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދަން ފަށައިފި

... 10