ކޯވިޑް ވެކްސީން

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި މީހުންނަށް އަދިވެސް އޮތީ ރަށު ބަންދު! ރައްޔިތުން ރަތަށް!

2

އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިނަށް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ދީފި

އެސްޓްރާޒެނެކާގެ 5 ލައްކަ ޑޯޒު ޖުލައިގައި ލިބޭނެ: ރައީސް

12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ޖަހަން މިދަނީ ވިސްނަމުން: ހެލްތު

ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންގެ ވެކްސިނަށާއި މޮޑާނާ ވެކްސިނަށް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ދީފި

ކޮވިޑު ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލީގައި މަރުވެފައެއް ނުވޭ: އިންޑިއާ

1

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި 12-15 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ދިނުން ހުއްދަކޮށްފި

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން ފޮނުވާ ފުރަތަމަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ، ރައީސްގެ ޝުކުރު ބައިޑަންއަށް

ވެކްސިން ގަންނަ އަގު ހާމަކުރުން މަނާ، އެހާ އަގުބޮޑެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު

އިންޑިއާގެ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމަށް އަންނަ މަހު 120 މިލިއަނެއްހާ ވެކްސިން ލިބޭނެ: އިންޑިއާ ސަރުކާރު

ފައިޒާ ވެކްސިން 12 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ޖެހުމުގެ ހުއްދަ އީޔޫއިން ދީފި

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވެކްސިން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރަޝިޔާ އިން ދީފި

... 9 ...