ކޯވިޑް ވެކްސީން

ސިނޯފާމްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ދޭން މާދަމާ ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ފަތުރުވެރީންނަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގައުމުތައް

ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖެއަށް އިތުރު ވެކްސިން ހަދިޔާކުރާނަން: ޝީ ޖިންޕިން

މެއި މަހު ކޮވިޝީލްޑްގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންނަށް ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ހުޅުވާލައިފި

ޖަޕާނުން އެހީގެ ގޮތުގައި 11 މިލިއަން ޑޯޒް ކޮވިޑް ވެކްސިން، އެހީ ލިބޭ 10 ގައުމު ތެރޭގައި ރާއްޖެ

ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައި ތިބި މީހުން ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލަން އަންގައިފި

ދެ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު ދެ ލައްކައިން މައްޗަށް

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަންނަ މީހުން ހަތް ދުވަހަށް ކަރަންޓީނު ވާން ޖެހޭނެ

ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައި ތިބި ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ރަށަށް ދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ފެށުމާއެކު ބޮޑު ކިއުއެއް

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި މީހުންނަށް އަދިވެސް އޮތީ ރަށު ބަންދު! ރައްޔިތުން ރަތަށް!

2

އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިނަށް ރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ދީފި

... 8 ...