Close

ކޮލަމް

ކޮމާކޯޅި ކޮލަމް: ރައީސް އިބޫ؟ ރައީސް ސޯލިހު؟ ރައީސް އިބްރާހީމް؟ ކިޔަންވީ ކިހިނެއް؟

2

ކެޔޮނިރު: ވެލެޒިނީ މައްސަލާގައި ލީޑަރުން "ޗުއްޕު"! ރައްޔިތުން ވާނުވާ ނޭނގި!

8

ޔަޘްރިބުގެ އުދަރެސްއިސްލާމީ ފަތިހަކަށް ދޮންކޮށްލުން – 7

ހޯރަފުށީ ސަލީމްގެ ކޮލަމް: ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަޖުރިބާ، "ބުޅި ކަނޑާލައިފައި ދާނީ ބޮޑު މަހެކެވެ"

2

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: މަންޒިލެއް ނެތި މަގުތަކުގައި ސައިކަލުތަކުން "ސާރފް ކުރުން" ހުއްޓުވޭނީ ކިހިނެއް؟

1

ޔަޘްރިބުގެ އުދަރެސް އިސްލާމީ ފަތިހަކަށް ދޮންކޮށްލުން - 6

1

ކެޔޮނިރު: ރައީސް ނަޝީދުގެ ގޮތް ނޭނގޭ އައްޑޫ ދަތުރުފުޅު!

12

ކެޔޮނިރު: ދޯކާ ދީގެން ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނެ ގޮތް

1

ޔަޘްރިބުގެ އުދަރެސް އިސްލާމީ ފަތިހަކަށް ދޮންކޮށްލުން (5)

1

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: އަމާ ބުނީތީ މަޖުލިހަށް ދިއުން

5

ޔަޘްރިބުގެ އުދަރެސް އިސްލާމީ ފަތިހަކަށް ދޮންކޮށްލުން (4)

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުމާއި ދެވަނަ ފަހަރަށް "ވެރިކަމަށް" ވަޑައިގަތުން

1
... 18